Demokratiradioen

 

 

Om Demokratiradioen:
Demokratiradioen sender lokalpolitisk radio på frekvensen 105,9 MHz hver tirsdag fra kl. 18-22. Du kan også høre Demokratiradioen som internetradio via linket her på siden.
Demokratiradioen har samme adresse som RødovreKanalen: Foreningshuset, Højnæsvej
63B, 2610 Rødovre.
Demokratiradioen sender direkte fra kommunalbestyrelsens møder den sidste tirsdag i måneden. Øvrige tirsdage genudsendes kommunalbestyrelsens møde og der er programmer med lokale politikere om lokalpolitiske forhold.
Pr. 1. januar 2019 er det Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, som er medlemmer af foreningen Demokratiradioen. Øvrige politiske partier med sæde i Rødovre Kommunalbestyrelse kan også benytte radioen efter aftale.
Det er Radio- og Tv-nævnet som er den kompetente tilsynsmyndighed med Demokratiradioen.
Demokratiradioens bestyrelse består af:
Ulf Taube, tlf. 2489 7151, e-mail: ulftaube@yahoo.dk
Kim Hammer (Dansk Folkeparti)
Ole Mathiasen (Socialdemokratiet)
og
Jens Spiegelhauer er foreningens kasserer
Demokratiradioens vedtægter:
§1
Foreningens navn er ”Demokratiradioen i Rødovre” eller bare ”Demokratiradioen”.
Hjemsted og værneting er Rødovre kommune.
§2
Foreningens formål er at drive radio- og medievirksomhed ud fra et alsidighedsprincip –
med fokus på demokratisk debat, så alle opstillingsberettigede partier har mulighed for at
komme til orde.
§3
Foreningens Kapitalgrundlag udgøres af årskontingenterne fra medlemmerne.
§4
Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling med kontingent for hhv.
foreninger og personer.
§5
Som medlemmer af Demokratiradioen kan optages enkeltpersoner og foreninger med
tilknytning til Rødovre. Alle nye medlemmer skal formelt godkendes på førstkommende
generalforsamling. Bestyrelsen kan dog godkende midlertidig optagelse af nye
medlemmer.
§6
Medlemmerne af Demokratiradioen hæfter ikke ud over deres kontingent og kan ikke ved
nogen generalforsamlingsbeslutning forpligtes at gøre yderligere indbetaling.
§7
Generalforsamlingen har den højeste myndighed i foreningens anliggende.
§8
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned i Rødovre
kommune.
Stk.1. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med min. 14 dages varsel ved
besked til foreningens medlemmer.
Stk. 2. Forslag fra medlemmerne til behandling på den ordinære generalforsamling skal
være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.
Stk. 3. Senest otte dage forud for den ordinære generalforsamling kan medlemmerne
kræve forslag, regnskab og revisionsberetning tilsendt på mail.
§9
Dagsorden på den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Regnskab, resultatopgørelse samt status
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte
regnskab.
6.Indkomne forslag – herunder fremtidig virksomhed
7. Fastsættelse af kontingent for foreninger og personer
8. Valg af bestyrelse samt evt. én bestyrelsessuppleant
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuel
 § 10

Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er 1 år. Valgperioden for bestyrelsessuppleanter
er ét år.
§ 11
På generalforsamlingen afgøres alle anliggende ved simpel stemmeflerhed
Stk. 1. Dog kræver ændringer af vedtægterne, at beslutningen vedtages med 2/3 af de
afgivne stemmer.
§ 12
På generalforsamlingen har medlemmerne taleret, møderet og stemmeret. Foreninger
optaget som medlemmer kan lade sig repræsentere ved én person udsendt til at varetage
tale, møde- og stemmeret.
§ 13
Der føres protokol over forhandlingerne på generalforsamlingen, som underskrives af
dirigenten.
§ 14
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når en generalforsamling eller bestyrelsen har
besluttet det – samt når mindst 3/5 af medlemmerne skriftligt tilkendegiver dette. Et sådant
forlangende skal indeholde angivelse af de emner, som ønskes behandlet på
generalforsamlingen.
Stk. 1. Bestyrelsen skal inden 14 dage efter forlangendes modtagelse indkalde
generalforsamlingen med 14 dages varsel.
Stk. 2. Bestemmelserne i §§ 11-13 gælder også for ekstraordinære generalforsamlinger.
§ 15
Foreningen ledes af en bestyrelse på tre-fem personer, som vælges af og blandt
generalforsamlingens stemmeberettigede deltagere.
Stk. 1. Bestyrelsen kan indvælge én enstemmigt valgt fællesrepræsentant, som fungerer
på lige fod med resten af bestyrelsen.
§ 16
Bestyrelsen varetager ledelsen af foreningens anliggender under ansvar overfor
generalforsamlingen.
Stk. 1. Bestyrelsen vælger i sin midte en formand, næstformand, kasserer og sekretær.
§ 17
Bestyrelsesmøde afholdes mindst to gange årligt. Bestyrelsen fastsætter selv sin
forretningsorden.
§ 18
Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal
være formanden.
Stk. 1. Bestyrelsen kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til at modtage
indbetalinger og betale indgåede forpligtelser.
Stk. 2. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid
tilhørende formue.
§ 19
Foreningens regnskab revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor. Revisor
fungerer indtil en generalforsamling vælger en ny revisor.
§ 20
Foreningens regnskab følger kalenderåret
§ 21
Foreningen opløsning eller omdannelse skal forelægges en ordinær generalforsamling
eller en ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 1. Der skal være majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer for at gyldig beslutning kan
vedtages.
Stk. 2. Ved foreningen opløsning skal et evt. overskud anvendes til medie-formål eller
almennyttige kulturelle formål.
§ 22
Vedtægterne træder i kraft med virkning efter generalforsamlingen.
Stk. 1. Dog kan en enig generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne er
repræsenterede, beslutte at anvende nye vedtægter med virkning umiddelbart efter
vedtagelse.
Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 8. april 2013.

105,9 MHz på FM-båndet