Rødovrekanalen2 Bestyrelse og vedtægter

 • Rødovrekanalen’s adresse
  Foreningshuset
  Højnæsvej 63B
  2610 Rødovre
  Email :  helmsmathiasen@gmail.com
  RødovreKanalen har CVR 33025629 og Radio- og Tv-nævnet som kompetent tilsynsmyndighed.
  RødovreKanalen kan kontaktes via bestyrelsens medlemmer:
  Ole Mathiasen, tlf. 2920 2653, e-mail: helmsmathiasen@gmail.com
  Bo Wischmann, tlf. 2082 2486, e-mail: bowischmann@hotmail.com
  Morten Krone, tlf. 2296 5234, e-mail:
  frukrone@yahoo.dk
  RødovreKanalen er registreret som RødovreKanalen2 efter en reorganisering af lokalradioen i 2010

Vedtægter for RødovreKanalen2.
§1 – Foreningens navn er ”RødovreKanalen2” og foreningen har hjemsted i Rødovre
Kommune.
§2 – Foreningens formål er at sende alsidig og ikkekommerciel lokalradio med
udgangspunkt i dagliglivet i Rødovre og omliggende kommuner.
§3 – Foreningens medlemmer er radioværter og øvrige medarbejde ved lokalradioen.
Enkeltpersoner og foreninger med tilknytning til Rødovre kan optages som medlemmer og
skal godkendes af bestyrelsen og den efterfølgende generalforsamling.
§4 – Bestyrelsen søger om driftstilskud hos Kulturministeriet samt tilskud fra
RødovreKanalens Ny Støtteforening.
Medlemskontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.
§5 – Den årlige generalforsamling holdes inden udgangen af april måned og indkaldes
med 3 ugers varsel. Indkomne forslag sendes til bestyrelsen senest 1 uge før
generalforsamlingen.
På generalforsamlingen aflægges beretning om foreningens virke. Der føres et
beslutningsreferat.
Bestyrelsen fremlægger revideret regnskab til godkendelse.
Der vælges en bestyrelse på 3 medlemmer, hvoraf de to skal bo i Rødovre kommune,
samt en revisor. Valgperioden er et år.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller 3 medlemmer med 2
ugers varsel.
§6 – Bestyrelsen leder foreningen i samråd med medlemmerne. Der holdes
medarbejdermøder om programlægning og radioens virke.
Bestyrelsen bemyndiges til at oprette bankkonto, netbank og VISA/Dankort til
formanden/kasserer. VISA/Dankort kan alene benyttes af den valgte formand/kasserer.
Bestyrelsen sørger for at betale regninger, opkræve kontingent, søge tilskud og føre
foreningens regnskab.
§7 – Foreningen kan opløses på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.
Ved foreningens opløsning skal driftstilskud fra Kulturministeriet betales tilbage og
eventuelt overskud anvendes til almennyttige og kulturelle formål.
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 12. august 2010 og med
tilføjelser på generalforsamlingen den 23. marts 2022.

105,9 MHz på FM-båndet