Rødovrekanalen2 Bestyrelse og vedtægter

 • Rødovrekanalen’s adresse
  Foreningshuset
  Højnæsvej 63B
  2610 Rødovre
  Email :  helmsmathiasen@gmail.com
  RødovreKanalen har CVR 33025629 og Radio- og Tv-nævnet som kompetent tilsynsmyndighed.
  RødovreKanalen kan kontaktes via bestyrelsens medlemmer:
  Ole Mathiasen, tlf. 2920 2653, e-mail: helmsmathiasen@gmail.com
  Bo Wischmann, tlf. 2082 2486, e-mail: bowischmann@hotmail.com
  Morten Krone, tlf. 2296 5234, e-mail:
  frukrone@yahoo.dk
  RødovreKanalen er registreret som RødovreKanalen2 efter en reorganisering af lokalradioen i 2010
 • VEDTÆGTER for RØDOVREKANALEN2
  § 1
  Foreningens navn er ”RødovreKanalen2” og foreningen har hjemsted i Rødovre
  Kommune.
  § 2
  Foreningens formål er at sende alsidig og ikke-kommerciel lokalradio med udgangspunkt i
  dagliglivet i Rødovre og omegn.
  § 3
  Foreningens medlemmer er studieværter og øvrige medarbejdere ved Lokalradioen.
  Enkeltpersoner og foreninger med tilknytning til Rødovre kan optages som medlemmer og
  skal godkendes af bestyrelsen samt på den efterfølgende generalforsamling.
  Foreningen er tilsluttet FAEM – Foreningen af Arbejderbevægelsens Elektroniske
  Medievirksomheder.
  § 4
  Bestyrelsen søger om tilskud til lokalradiodrift hos Styrelsen for Bibliotek og medier.
  Foreningen kan endvidere søge tilskud til godkendte projekter hos
  Folkeoplysningsudvalget og Det Sociale udvalg i kommunen – samt hos en eventuel
  Støtte forening for ”Lokalradioen Rødovre.”
  Medlemskontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling og er for 2010/2011 på
  100 kr.
  § 5
  Den årlige generalforsamling holdes i januar kvartal og indkaldes med 3 ugers varsel.
  Indkomne forslag sendes til bestyrelsen 1 uge før generalforsamlingen.
  Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller 3 medlemmer med 2
  ugers varsel.
  På generalforsamlingen aflægges beretning om foreningens virke og en plan for det
  kommende år fremlægges til godkendelse.
  Der føres et beslutningsreferat.
  Bestyrelsen fremlægger revideret regnskab til godkendelse.
  Der vælges en bestyrelse på 3 medlemmer samt en revisor. Valgperioden er et år.
  § 6
  Bestyrelsen leder foreningen i samråd med medlemmerne.
  Der holdes minimum to medarbejdermøder om programlægning og radioens virke i øvrigt.
  Bestyrelsen bemyndiges til at oprette bankkonto og netbank.
  Bestyrelsen sørger for at betale regninger, opkræve tilskud og kontingent, og føre
  foreningens regnskab.
  § 7
  Foreningen kan opløses på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.
  Ved foreningens opløsning skal et evt. overskud anvendes til medie-formål eller
  almennyttige og kulturelle formål.
  Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 12. august 2010.

 

105,9 MHz på FM-båndet